فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز واریانس آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل

فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز واریانس آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل

فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه  در نرم افزار spss آنالیز واریانس  آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل

در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد. 

تحلیل واریانس چیست؟ 
عامل چیست؟ 
تیمار چیست؟ 
تکرار چیست؟ 
فرضیات لازم برای تحلیل واریانس 
آنحوه ورود کردن داده ها ی تحلیل واریانس
رسم نمودارهای ستونی 
رسم نمودار پراکنش
رسم نمودار جعبه ای
رسم نمودار ستونی خطا
مقایسه های چندگانه
روش بن فرونی
روش توکی
روش شفه
روش دانکن
روش سیداک
روش کمترین تفاوت معنی دار lsd
روش دانت
روش نیومن کولز
به همراه توضیح و تحلیل کامل خروجی ها

مدت فیلم 43 دقیقه


خرید آنلاین

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

 

در این فیلم آموزشی نحوه ی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

وقتی بخواهیم رابطه بین دو متغیر کیفی را بررسی کنیم از جدول متقاطع Crosstabulation استفاده می کنیم.
جدول متقاطع جدولی است که برای نمایش تعداد ترکیب های مختلف مقادیر دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان تعداد مردان و زنان طرفدار جناح های مختلف سیاسی را به دست آورد.
در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونه می توان رابطه بین دو متغیر رسته ای را بررسی نمود؟
جدول متقاطع چیست؟
چه مواردی را در جدول متقاطع می توان محاسبه نمود و چگونه؟
متغیر وابسته و مستقل چیست؟
آیا نمودارهای گرافیکی برای نمایش جدول متقاطع وجود دارد؟
کدام درصد را محاسبه کنیم سطر یا ستون؟
آزمون استقلال در نرم افزار spss چگونه انجام می شود
نحوه رسم نمودارهای ستونی پشته شده
نحوه ی وزن دهی مشاهدات
چه زمانی می توان جوامع مختلف را مقایسه کرد
مدت فیلم 35 دقیقه

 


مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .

عملکرد جمع و خواص آن
شاخصهای مرکزی
میانگین حسابی
خواص میانگین
میانگین پیراسته
میانگین وینزوری
میانگین وزنی
میانگین هارمونیک
میانگین هندسی
میانه
مد
چندک ها
چارک ها
دهک ها
صدک ها
شاخصهای پراکندگی
دامنه تغیرات
دامنه میان چارکی نیم دامنه
انحراف چارکی
انحراف متوسط از میانگین
واریانس
انحراف معیار
خواص واریانس و انحراف معیار
نیمه واریانس
ضزیب تغیرات ضریب پراکندگی
کاربرد ضزیب پراکندگی
به همراه حل مثال های متنوع


مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .

عملکرد جمع و خواص آن
شاخصهای مرکزی
میانگین حسابی
خواص میانگین
میانگین پیراسته
میانگین وینزوری
میانگین وزنی
میانگین هارمونیک
میانگین هندسی
میانه
مد
چندک ها
چارک ها
دهک ها
صدک ها
شاخصهای پراکندگی
دامنه تغیرات
دامنه میان چارکی نیم دامنه
انحراف چارکی
انحراف متوسط از میانگین
واریانس
انحراف معیار
خواص واریانس و انحراف معیار
نیمه واریانس
ضزیب تغیرات ضریب پراکندگی
کاربرد ضزیب پراکندگی
به همراه حل مثال های متنوع